Så upplever chefer sin arbetssituation

Chefsjobbet är meningsfullt – men bristande handlingsfrihet och återkoppling ett problem, enligt en ny rapport från Ledarna.

Ledarskap | ARTIKEL | FEB 2020

Överlag tycks alltså chefer i Sverige ha en ganska bra arbetssituation – men det finns också mycket som hade kunnat vara bättre.

Överlag tycks alltså chefer i Sverige ha en ganska bra arbetssituation – men det finns också mycket som hade kunnat vara bättre.

Hur är det att vara chef i dagens svenska arbetsliv? Den frågan har chefsorganisationen Ledarna sökt svar på i den nya rapporten ”Att vara chef”, som genomfördes under förra året och nyligen presenterades. Resultaten av undersökningen visar att nästan nio av tio chefer upplever sitt jobb som meningsfullt – samtidigt som bara sex av tio skulle rekommendera chefsyrket till andra. Enligt rapporten finns det också ett behov av mer feedback samt större handlingsfrihet och befogenheter. Dessutom förekommer skillnader mellan olika chefsnivåer; chefer högre upp i hierarkin är mer nöjda med sin arbetssituation än chefer i första linjen.

Chefers arbetsvillkor och förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb är viktiga av flera skäl. Dels för att någon över huvud taget ska vilja vara chef, dels för att chefens situation har en stor påverkan på medarbetarnas trivsel och därmed också på organisationens produktivitet.

Så, hur upplever chefer sin arbetssituation i dagens svenska arbetsliv? Chefsorganisationen Ledarna presenterade nyligen rapporten ”Att vara chef”, där fokus läggs på svenska chefers utmaningar och arbetsvillkor. Undersökningen, som är baserad på enkätsvar från 2 269 chefer, genomfördes under 2019 och är en uppföljning på en liknande studie från 2015. 

Vissa av svaren är riktigt positiva: 87 procent, alltså nästan nio chefer av tio, säger att de nästan alltid upplever sitt jobb som meningsfullt. Som Motivation.se tidigare har berättat så är känslan av meningsfullhet väldigt viktig för trivsel och välmående i karriären och i livet. 

En annan positiv signal är att 77 procent av cheferna tycker sig kunna arbeta på ett sätt så att de känner sig nöjda med de arbete de utför. Det är dessutom en ökning med 7 procentenheter jämfört med studien från 2015.

Överlag tycks alltså chefer i Sverige ha en ganska bra arbetssituation – men det finns också mycket som hade kunnat vara bättre, enligt Ledarnas rapport.

Chefer upplever brister i feedback och handlingsfrihet

Trots att en så stor andel av cheferna upplever jobbet som meningsfullt och är nöjda med det arbete de utför, svarar ”bara” 6 av 10 att de skulle rekommendera chefsyrket till andra. Det är förvisso en majoritet, men med tanke på att det kommer att finnas ett stort behov av att rekrytera nya chefer framöver så hade man kunnat önska en ännu högre siffra. 

Men det finns också mer konkreta områden där chefers arbetssituation hade kunnat vara bättre. Ett sådant område är feedback. Även en chef behöver få regelbunden återkoppling på sitt arbete, men här tycks det finnas brister. 

Sju av tio chefer har förvisso kontakt med sin egen chef minst någon gång per vecka, och åtta av tio tycker sig ha en samsyn kring chefsuppdraget med sin egen chef. Sex av tio upplever också sin egen chef som stödjande, skriver Ledarna i rapporten. Men bara en knapp majoritet (51 procent) tycker att de får återkoppling på sina resultat, och så lite som 39 procent upplever att de får feedback på sitt sätt att leda.

Många chefer tycks också uppleva alltför stora begränsningar när det gäller handlingsfrihet och befogenheter, vilket gör det svårare att utveckla verksamheten. Andelen chefer som har den handlingsfrihet de behöver tycks dessutom ha sjunkit stadigt de senaste åren. I Ledarnas studie från 2007 uppgav hela 83 procent att de hade tillräcklig handlingsfrihet. I årets rapport är den siffran nere på 73 procent.

Att utveckla verksamheten är också en fråga om tid; endast tre av tio chefer tycker att de har tillräckligt med tid för att kunna ägna sig åt verksamhetens och medarbetarnas utveckling. Detta trots att de flesta av cheferna arbetar mer än 40 timmar under en genomsnittlig arbetsvecka, enligt Ledarnas rapport.

Skillnader i chefshierarkin

Värt att notera i rapporten är också att chefer upplever sin arbetssituation lite olika beroende på var de befinner sig i organisationens chefshierarki.

Chefer högre upp i hierarkin är generellt sett mer nöjda med det arbete de utför, och föga förvånande upplever de i högre grad att de har större handlingsfrihet och befogenheter. De är också mer nöjda med sina möjligheter att använda arbetstiden på rätt sätt och prioritera utveckling. De tycker även i högre utsträckning än genomsnittet att arbetet känns meningsfullt.

Chefer i första linjen, däremot, upplever jämförelsevis större svårigheter att överblicka beslutsvägar och att genomföra beslut som tas högre upp. De känner en mindre grad av handlingsfrihet, och är mer benägna att uppleva ett psykiskt obehag av att gå till jobbet. Dessa chefer är också den grupp som är minst benägen att rekommendera chefsyrket till andra.

Det finns med andra ord en hel del att ta tag i för att förbättra chefers arbetssituation och göra chefsyrket mer attraktivt, så att det därmed också blir lättare att rekrytera framtidens chefer. Att de allra flesta chefer tycker att arbetet känns meningsfullt är en jättebra början – ger man dem också rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb så kan man uppnå riktigt goda resultat.

Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill