För få ledare och för många chefer

Vi fokuserar för mycket på chefsrollen och för lite på ledarrollen, visar ny studie.

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2017

Från chefskap till ledarintelligens

Från chefskap till ledarintelligens

I en nyligen genomförd vetenskaplig studie visas att chefer uppfattar sig som ledare men använder den största delen av sin arbetstid till att vara chefer. Hur stämmer det då med ambitionen att vara en kommunikativ chef, en coachande chef, en chef som skapar medarbetarengagemang och som tar sig tid för att ge feedback?

Studien är gjord av mig vid Högskolan Väst och den bygger på teorin om ledarintelligens. Studien ingår i ett forskningsprojekt som ska validera ett nytt svenskt ledarskapstest som bygger på ledarintelligens-teorin. Denna teori är en alltomfattande tankemodell som hjälper dig att tolka och förstå ledarskapets olika aspekter. Om inte balans finns mellan ledarskapets olika roller så haltar ledarskapet.

Denna studie bevisar det jag sett och upplevt i mitt arbete som organisationspsykolog.
Ledarintelligens består av tre intelligenser med olika färdigheter vilka alla måste integreras för ett fullgott ledarskap. Teorin om ledarintelligens utgår från ledarrollen som ett medmänskligt perspektiv med färdigheter inom själens och känslans intelligens. Chefsrollens färdigheter hör hemma i den rationella intelligensen. Studiens resultat visar att de flesta organisationer skapat en ledningsform som inte går ihop.

Intelligensbegreppet

Definitionen av intelligens enligt psykologiprofessorn Robert J. Sternberg är: ”En persons förmåga att anpassa sig till omvärlden och att lära sig av erfarenheter”. Den intelligente ser till helheten och lägger sitt ego åt sidan. Den smarte vill uppnå sina egna syften, ointelligent med andra ord. Den ledarintelligente chefen har insett att det medmänskliga och det relationella är det primära. Och den ledarintelligente chefen har insett att hen snart inte behövs som förr. Idag talas det mycket om självledarskap, vilket är en bra utveckling, men för att fler ska kunna utöva ett självledarskap förutsätter det goda ledare som har kontakt både med sitt hjärta och med sin rationella hjärna.

Ledarrollens två intelligenser

Den ledarintelligente chefen odlar och vårdar sina kompetenser som har sin hemvist i själen, hjärtat och hjärnan. Tre intelligenser som ska integreras för att skapa en helhet ur vilken den verkliga intelligensen kan spira. Med betoning på det jag kallar emotionell och själslig intelligens utvecklas ett medmänskligt ledarskap. Dessa kompetenser kan även alla medarbetare utveckla för att uppnå ett gott medarbetarskap. Tillsammans och i ett samspel skapas då en framgångsrik och välmående organisation.

Hur fördelades arbetstiden?

Arbetstiden för chefsrollen uppgick i studien till 72 procent, där operativa arbetsuppgifter och arbetsmöten utgjorde den största delen av tiden. Ledarrollens uppgifter utgjorde 28 procent av arbetstiden, som fördelades mellan uppgifter som egen personlig utveckling, coachning och egen reflektionstid. Varför arbetar chefer mest som chefer när de uppfattar sig som ledare? Kan det vara så att de flesta organisationer har byggt upp en struktur som premierar och mäter sina chefer utifrån prestationer, i det som ska göras. I så fall är det logiskt att resultatet ser ut som ovan. Jag menar att den logiken inte är hållbar och aldrig kan bli det heller.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vi behöver fler ledare och färre chefer

Det är hög tid att inse att vi måste vända på betydelsen av ledarskapets båda roller.
Varje organisation måste på allvar börja förse sig med chefer som har mer ledarkompetens än chefskompetens. Den senare kan man alltid lära sig. Ledarkompetens är högst personligt, vilket betyder att den som vill stärka sitt ledarskap genom att utveckla ledarrollen behöver jobba på sin personliga utveckling – något som kräver lång tid och måste ske under kontinuerlig professionell handledning. Ledarkurser kan vara en start, men räcker sällan hela vägen.

Ledarrollen en förutsättning för chefsrollen

Idag är det vedertaget att emotionell intelligens är en viktig aspekt av ledarrollen.
Den emotionellt intelligente chefen har förmågan att hantera sina egna och andras känslor genom självkontroll. Hen har även tillgång till sin empati och sitt inlyssnande och kan tack vare detta utveckla goda relationer. Det finns ytterligare en dimension som har med vår existens att göra, själens intelligens, en intelligens som hjälper oss att se det som är meningsfullt för det vi gör och framförallt för det vi vill medverka till. Den dimensionen är större än vårt intellekt och våra känslor. Vi har lärt oss att det som kan mätas är det objektivt sanna. Vi har glömt det vi redan har som en stor källa till visdom, nämligen vår subjektivitet. I tusentals år har erfarenhet (subjektivitet) varit visdomens källa, som är lika sann som det objektivt mätbara. När en ledare får möjlighet att utveckla sin subjektivitet och ”docka in” de insikter som följer av det arbetet blir det enkelt att utföra de operativa arbetsuppgifterna, som dessutom får en annan kvalitet än tidigare.

Studiens resultat

Majoriteten av de 307 chefer som ingick i studien uppfattade sig som ledare, vilket inte alls betyder att de faktiskt har de färdigheter som krävs för ledarrollen. Om jag ändå skulle utgå från att de flesta faktiskt har dessa färdigheter så måste det vara mycket frustrerande att tvinga sig själv att lägga större delen av arbetstiden på att vara chef för att organisationen kräver det. Hur många gör våld på sig själva?

Det intressanta var att studien visade att det inte finns någon könsskillnad i ledarskapet. Detta som följer är en spekulation från mig: det psykiska ohälsotalet är större bland kvinnor än bland män. Tänk om en del av dessa kvinnor är symptombärare på en osund organisation? De måste ställa in sig i ledet i en miljö som till stora delar bygger på maskulina värderingar, och utifrån en styrning där insikten saknas om ekonomiska och humanistiska konsekvenser av dessa.

Det finns mycket kvar att göra

Ibland använder vi uttrycket ”mycket snack och lite verkstad”. I det här sammanhanget har min empiri fått evidens, det jag redan visste efter mer än 30 år som ledarutvecklare har bekräftats.

Nu är det handling som gäller och att ha tålamod, en genomtänkt vision och sunda värderingar som går i människans tjänst. Vad skulle hända om chefer istället ägnade 72 procent av sin arbetstid åt ledarrollen och 28 procent åt chefsrollen? Återigen en spekulation från mig; de psykiska ohälsotalen skulle sjunka, och vi skulle få se ett större engagemang på arbetsplatserna och bättre resultat. Då blir även investerarna glada.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill