Hög tid att vakna och mogna

En ny tid kräver ett nytt ledarskap.

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2018

Fördjupa medvetandeträningen och öva på att lyssna - för att förstå ditt eget och andras bästa.

Fördjupa medvetandeträningen och öva på att lyssna - för att förstå ditt eget och andras bästa.

Världen ser inte längre ut som den gjorde igår – människors värderingar, prioriteringar och behov har förändrats, men tyvärr har ledarskapet inte hunnit med i utvecklingen. Vi lever i en tid som uppmanar oss att både vakna och mogna. Till er som följt och läst tidigare artiklar av mig och har blivit bekanta med min teori om ledarintelligens: Här presenterar jag en fördjupning av innebörden i begreppet.

I ledarintelligensen finns två medmänskliga dimensioner vilka beskrivs som emotionell och själslig intelligens. Två intelligenser som är absolut nödvändiga i vår tid. Det har inte undgått någon att vi dagligen genom media blir matade med mycket som går åt fel håll. Både i världen och här hemma. Alltifrån existentiella hot, maktmissbruk och en stigande psykisk ohälsa, till ett minskat engagemang på jobbet. Mycket av detta ser jag som systemfel och svagt ledarskap, men också som brister i människors intresse och vilja att utvecklas inifrån. Vi behöver ett uppvaknande! 

Mogna - traditionellt ledarskap fungerar inte längre

Det traditionella ledarskapet som utgår från ett hierarkiskt tänkande – som bygger på makt, kontroll, målstyrning, planerande och tron på att mycket är förutsägbart – är inte längre eftersträvansvärt. Hyllningen till det rationella perspektivet har överbetonats på bekostnad av det medmänskliga. Vi måste byta ut en gammal ledarskapsberättelse mot en för nutiden och framtiden mer önskvärd syn på vad det goda ledarskapet egentligen är. I en flyktig värld med snabb teknologisk utveckling, oförutsägbarhet, ovisshet och en alltmer påtaglig globalisering krävs nya tankestrukturer och framförallt ett uppvaknande och en större mänsklig mognad. 

Du instämmer kanske i den beskrivna bilden av den verklighet vi skapat. Instämmer du också i att den yttre världen är en spegel av människans inre värld? Så ser jag det. Och det ligger i vårt ansvar att vakna, utvecklas och mogna, det vill säga öka vår medvetenhet. Så att den yttre världen avspeglar det som den nya människan vill skapa.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Jakten på ett medvetet ledarskap har just börjat 

Vi kan se ledarskapet som en utvecklingstrappa med tre steg där varje steg med dess olika kapaciteter, egenskaper och färdigheter bygger på det föregående. De bildar en helhet som är starkare än varje del i sig. Vi kan se att ledarskapets två roller måste integreras för att skapa ett holistiskt ledarskap. 

På det första trappsteget finns den rationella chefen som använder rationell intelligens genom att i huvudsak prioritera de operativa uppgifterna med hjälp av målstyrning och strategiskt tänkande. På andra trappsteget finns ledaren som genom sin emotionella intelligens inser betydelsen av att vilja förstå sina medarbetare, både hur de tänker och hur de upplever olika situationer, samtidigt som hen är uppmärksam på sina egna tankar, känslor och beteenden. Ledaren är människoorienterad och eftersträvar att utveckla sin medmänskliga sida. En ledare vill utvecklas tillsammans med andra. Det tredje trappsteget är för de flesta okänt och outforskat. Där finns ledaren som inte bara tänker på sig själv utan vill skapa något som är bra för många. Och som utifrån etiska värden vill skapa mening för sig själv och andra, det vi kallar själslig intelligens. Daniel Golemans (2002) forskning har visat att framgång i arbetet till 80 procent beror på graden av emotionell intelligens hos ledaren, och till endast 20 procent på den rationella intelligensen. Hur mycket bättre skulle det då inte bli om detta kombineradesmed all den inneboende kapacitet som finns i människans själsliga intelligens? 

Den berömda psykologen Abraham Maslow, känd för sin teori om människans motivationspyramid, insåg i slutet av sitt liv att han egentligen skulle vända upp och ner på pyramiden. Samma gäller här. Vad skulle hända om chefer insåg att nyckeln till framgång ligger i den själsliga och emotionella intelligensen?  

Så, vad är då ett medvetet ledarskap? Medvetenhet växer fram ur upplevelsen av nuet och är subjektiv. Medvetenheten ökar när vi lyssnar till den inre röst som ibland gör sig påmind och som vi så lätt negligerar. Vi ökar också vår medvetenhet genom att vara en betraktare av våra egna tankar och känslor.


Ledare - hög tid att vakna

Många förväxlar själens intelligens med ett religiöst perspektiv. Du kanske tillhör de som säger ”jag är inte religiös men andlig”. I andligheten ligger för många människor en längtan efter att få tillhöra, en längtan efter inre ro och en tro på att vi finns i ett större sammanhang. 

Själens intelligens är en inneboende intelligens som vi alla bär, men som vi i Sverige lätt förnekar. Själens intelligens söker efter mening, den visar vägen mot ett syfte och svarar på frågan varför. Medvetenhet om själens intelligens behövs för att vi ska utveckla vår förmåga att lyssna på dess röst vid beslut som kräver rationell intelligens och emotionell intelligens. 

Genom denna intelligens får vi möjlighet att utforska våra etiska och moraliska ställningstaganden, som ligger till grund för våra djupaste värderingar om hur vi egentligen vill att tillvaron ska gestalta sig. Själens intelligens hjälper människan att få svar på vad som är det absolut viktigaste för hennes välbefinnande. Därigenom skapas ett tillstånd av inre lugn, en känsla av tillit till det som pågår och av att ha förtröstan till livet självt. Över de val du gjort. 

Det är även den intelligens som aktiverar all mänsklig kapacitet att nå ett högre själv i form av äkthet, visdom, omtanke, integritet och lycka. I alla visdomstraditioner har meditation och kontemplation varit enväg för inre uppvaknande. Idag vet vi tack vare en omfattande neurovetenskaplig forskning att båda dessa sätt att gå inåt motverkar stress, gör oss lugnare och hjälper oss att komma i balans och harmoni.Genom en längre tids meditation och kontemplation kan människan komma till djupgående insikter om sig själv, men det räcker inte om dessa insikter inte integrerastill en enhet där delarna samspelar.

Förstå ditt eget och andras bästa

Framtidens ledare kan bättre förstå sitt eget och andras bästa genom ett ökat medvetande. Detta blir möjligt genom två processer som löper parallellt, och båda måste integreras för ökat medvetande:

 1. Genom att utveckla den emotionella intelligensen (EQ) och träna på att lyssna. En förmåga som, om vi utvecklar den, även ökar vår kapacitet att vara uppmärksamma. Genom att visa intresse för våra medmänniskor, och vara observanta på egna och andras känslor, utvecklar vi vår emotionella intelligens. En fortsatt väg är att vara självmedveten genom att reflektera och på allvar vilja se vilka värderingar som ska vara vägledande (SQ, själslig intelligens), då har du kommit en bra bit på väg.
 2. Genom en fördjupad medvetandeträning av SQ med regelbunden meditation/kontemplation. En träning i att endast vara här och nu. 

Tillstånden som uppstår under punkt två har i alla tider och från alla olika meditations- traditioner varit de samma. Emedan utvecklingsstadierna av det som finns under punkt ett alltid har varierat beroende på i vilken tidsepok som människan befunnit sig i. Genom evolutionen vet vi mer, ser mer, förstår mer, samtidigt som komplexiteten inte hunnit träna oss i att hantera den, vilket skapat ohälsa, osäkerhet och en högre grad av irrationalitet.

När dessa två processer tränas samtidigt ökar medvetenheten och en inre stabilitet uppstår – vilket i den praktiska ledarvardagen gör att kvaliteten i det operativa arbetet skapar bättre resultat, bättre beslut och ett rätt användande av tid. Det kan rubriceras som effektivitet. Och på köpet uppnås välmående och mänsklig blomstring. 

Är vi mogna och villiga att inse att detta är ett sätt att skapa en bättre framtid för oss alla?

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill