Vägen du ännu inte gått – lär dig leva med motsatser och paradoxer

En mogen ledare bidrar till att skapa ett system som främjar kreativitet, innovation och som dessutom är hälsofrämjande.

Ledarskap | Coacha | ARTIKEL | JUNI 2021

Vi som lever nu är de som kan vända en hotande negativ spiral av mänsklighetens utveckling. En svindlande känsla och samtidigt ett stort ansvar, men också en skyldighet mot nästkommande generationer.

Vi som lever nu är de som kan vända en hotande negativ spiral av mänsklighetens utveckling. En svindlande känsla och samtidigt ett stort ansvar, men också en skyldighet mot nästkommande generationer.

Har vi inte alla ett ansvar att anta utmaningen att utveckla vårt inre så att vi kan bidra till en värld,  och en arbetsplats där nästa generation får blomma ut med gott stöd och med mycket inspiration? Vem ska uppmuntra alla till att ta ansvar för ett sitt eget självledarskap? Naturligtvis den kloke ledaren. Varje arbetsplats behöver ha fler ledare än chefer skriver vår expert inom medvetet ledarskap, leg psykolog Marika Ronty.

Vad tjänar mig bäst om jag vill utvecklas i mitt ledarskap? Denna fråga fick jag alldeles nyligen av en klient. Nu ska du få ta del av dialogen - se om något i den slår an hos dig.

Vem vill du tjäna? undrade jag.

Vi fortsatte vårt samtal och utforskade ledarskapet då och nu och undrade hur det skulle gestalta sig sedan. Jag sa att sedan kommer alltid ur ditt NU. Det är en inre process som ska leda dig till sedan. Du ska inte planera för ett sedan, då finns en risk att du inte följer ditt sanna själv och inte vet vad som tjänar dig bäst. Det är lätt att luras in i fällor och föreställningar som lätt förblindar oss och har förblindat oss. Det finns inte några genvägar även om de lockar. I synnerhet när vi ska eftersträva hållbarhet. Frågan vad tjänar mig bäst om jag vill utvecklas i mitt ledarskap kan ses från två perspektiv. Det första perspektivet har ett utifrån perspektiv.

Vad tjänar mig bäst utifrån vad jag tror att marknaden vill ha?

Jag tänker så här: Det är så många konstruerade begrepp som flyger runt i luften. Det kanske är dags att sluta anpassa sig. Vi släpper tanken att spekulera i vad du tror marknaden behöver och tar inifrån perspektivet istället.

Vad tjänar dig bäst om du vill utvecklas i ditt ledarskap? frågade jag min klient.

En sak jag tänkt på länge är att en förutsättning är att jag måste må bra i kropp och själ. Detta covid året har fått mig att stanna upp och fråga mig vad är viktigt egentligen? svarade han.

Varifrån kommer den frågan tror du? undrade jag vidare.

Jag har levt med en ständig oro över att bli sjuk eller att mina anhöriga ska bli sjuka. Jag har blivit prövad på jobbet i min roll som chef. Några i min grupp blev sjuka varav en allvarligt. Oron och prövningen har gjort att jag inser att jag behöver få bättre förståelse över mina reaktioner, känslor och brist på tålamod, blev svaret.

Nu närmar vi oss svaret på din fråga. Så vad tjänar dig bäst om du vill utvecklas i ditt ledarskap?

Jag vill lära känna mig själv.

Vem är du och vem är ditt själv?

Nu förstår jag inte.

Du har ett ego , din persona som lockas av dina begär av makt, prestige, pengar, berömmelse, bekräftelse, vilja att vara någon speciell. Du spelar olika roller. Du har ett själv som är ditt innersta där du snarare bejakar dina behov av att få finnas till och känna att du har ett sammanhang och en tillhörighet. Din vilja leder dig i en riktning där du tillåts uttrycka vad du önskar eller inte önskar och du har ett ansvar gentemot dig själv att säga nej och säga ja. Kan det tjäna dig i ditt ledarskap att upptäcka ditt sanna själv?

Är det här vad du menar med att vara autentisk?

Ja delvis, men jag vill hellre säga att det är ditt sanna själv. Vårt falska själv uppstår när vi identifierar oss med vår personlighet. Falskt handlar inte om rätt eller fel. Det står i motsats till det eftersträvansvärda sanna självet. Det är när vi identifierar oss med intellektet, med sinnet som vi förlorar kontakten med verkliga relationer. Inte minst relationen till oss själva.

Genom det här korta tankeutbytet inser jag tydligt vad som tjänar mig bäst om jag ska utvecklas i mitt ledarskap. Det är att lära känna mig själv. Lära mig att förstå när det är mitt ego dvs mitt falska själv som driver på och när det är mitt sanna själv som vill något.

Vägen du ännu inte gått

Utmaningen för dagens chefer är större än vad de flesta mäktar med. I min senaste bok med samma titel som rubriken på den här artikeln, Vägen du ännu inte gått,  tar jag upp det jag kommit fram till efter flera decenniers handledning och utbildning av chefer. Världen behöver ett medmänskligt ledarskap med ledare som uppnått en personlig mognad som har passerat det Ken Wilber kallar det egocentriska stadiet. Nästa stadie är att bli etnocentrisk vilket innebär att egot har minskat något, ledaren kan tänka mer vi och oss än jag och mig. Det tredje stadiet är att bli worldcentric som innebär att inkludera alla vi. Det är först när dessa tre integreras som ledare kan träda fram med större autencitet. Ken Wilbers integrala teori vinner allt större mark. Hans tankar har varit en inspiration för Laloux´s tankar om en Tealorganisation.

Utmaningen ligger i att vilja göra en inre resa. Och det är inte alla som vill. Förutsättningen för en bättre värld för mänskligheten är att vi har ledare på alla nivåer som kan leda sig själva och leda andra till ett självledarskap. Därför blir en viktig fråga för var och en av oss vilka vill vi tjäna? Och varför?

Ansvar för att utveckla oss

Har vi inte alla ett ansvar att anta utmaningen att utveckla vårt inre så att vi kan bidra till en värld,  och en arbetsplats där nästa generation får blomma ut med gott stöd och med mycket inspiration? Vem ska uppmuntra alla till att ta ansvar för ett sitt eget självledarskap? Naturligtvis den kloke ledaren. Varje arbetsplats behöver ha fler ledare än chefer. Då säger du kanske att det är gruppen som utser dig till ledare. Ja, tilliten till dig som ledare beror på graden av din personliga mognad som i sin tur är sprungen ur graden av din emotionella och själsliga intelligens. Den sistnämnda utgör din förmåga till självreflektion, din kontakt med dina djupaste värderingar och handlar om din vilja på ett djupare plan. En ledare som ständigt arbetar på sin inre utveckling kan oftast utan svårighet fatta genomtänkta beslut som tar sig uttryck genom chefsrollen. Den utgör endast en tredjedel av ledarskapet medan ledarrollen utgör två tredjedelar. Det är vad jag kallar ledarintelligens som är ett integrerat ledarskap.

En mogen ledare kan sannolikt också bidra till att skapa ett system som främjar kreativitet, innovation och som dessutom är hälsofrämjande. Ett system som ger utrymme för reflektion och dialog med ett kontinuerligt utforskande. Det är från en sådan process som innovation uppstår. Det finns inga genvägar. Utmaningen ligger i att ha tålamod, stå emot trender nya begrepp och sortera vad som pågår. Genom den extremt snabba utvecklingstakten, som bland annat tekniken bidrar till, gäller det att inte trilla i fällan och tro att du också måste göra allt snabbt.

Det är genom uthållighet, reflektionsförmåga, tålamod, förankring i goda värderingar och god analysförmåga som de rätta besluten kan tas för stunden. Din resa pågår alltid. Såväl den inre som den yttre.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Det nya paradigmet

Det nya paradigmet är hur vi tänker om och upplever världen just nu, och vad vi vill göra för att gå i en riktning för att uppnå  harmoni mellan mänsklighetens behov och med naturen.  Kan vi anta att det kaos som nu råder har ett högre syfte? Jag vill tro att vi får en möjlighet att låta en ny värld framträda. Enligt Mayafolket är skapelsen inne i det de kallade för den Nionde Vågen som är den sista evolutionära vågen i människans medvetandeutveckling. Den innebär att fler och fler människor på jorden upptäcker att allt hör ihop med allting. Vi är alla ETT. Och vi går mot vad Mayafolket kallar Gaia Harmonica.

Vi som lever nu är de som kan vända en hotande negativ spiral av mänsklighetens utveckling. En svindlande känsla och samtidigt ett stort ansvar, men också en skyldighet mot nästkommande generationer. Om just detta säger Carl-Johan Calleman att mänskligheten måste fullborda en ”klättring” till det högsta medvetandetillståndet som är oss givet -  nämligen den nionde vågen som motverkar den separation och fragmentering av vår värld som tidigare har dominerat vår värld.

"Det är genom uthållighet, reflektionsförmåga, tålamod, förankring i goda värderingar och god analysförmåga som de rätta besluten kan tas för stunden."

– Marika Ronty

Våga se att vi alla går igenom ett trauma

Ett trauma handlar inte enbart om vad vi utsatts för utan hur vi upplever det vi blir utsatta för. Vi människor har genom alla tider fört över tidigare generationers trauman till nästkommande generationer. Vi har alla kommit in i en splittrad och fragmenterad värld. Samtidigt har framtiden alltid haft en förmåga att hela det förgångna, dock inte fullt ut. Just nu letar många ledare efter lösningar på något som känns angeläget att lösa. Många ger förslag på lösningar, skapar nya begrepp, nya modeller och nya strukturer. Kanske är det så att vi inte kan tänka fram en lösning på det traditionella sättet. Gör vi det använder vi sannolikt gamla tankar som vi puttar in i nya former vilket skapar än mer förvirring. Nittioåtta procent av våra tankar är repetitiva tankar och därför egentligen värdelösa.  Processen fortsätter och någon säger ”det är inte det” och någon annan säger ”det fattas något” och en tredje säger ” vi kan inte fortsätta så här”. Vilsenheten blir total. Eftersom vi är stöpta i en dualistisk värld med ett antingen/eller tänkande med att ständigt jämföra och värdera är vi aldrig här och nu.

Lär dig leva med paradoxer och motsatser

Lösningen ligger i att stanna upp. Reflektera och kontemplera vilket är att skåda inåt.

Lösningen ligger i att ha modet att vara närvarande i sitt varande och att stå ut med att säga till sig själv ”jag vet inte”. Vilken ledare kan och vill inta denna hållning med sin ledningsgrupp?

Den som vågar ge ett sådant utrymme för att invänta något som de flesta sitter inne med, en inre visdom som framträder från ett inre vetande och inte från ett kunnande är medskapare till en ny framtid. Den nionde vågen innebär bland annat att vi ska skapa tillsammans. Vi ska tänka tillsammans. Och ta ansvar för att vi alla är ETT.

Gå den väg du ännu inte gått. Låt dig överraskas genom att lämna utrymme för stillhet, tystnad, kontemplation och meditation för att väcka själens intelligens!

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Dela:

Vägen du ännu inte gått

Marika Ronty är just nu aktuell med boken Vägen du ännu inte gått.

Mer om den här

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill