Vi betalar ett högt pris när vi inte satsar på medarbetarnas hälsa

Anna Hansson lånar ut pennan till hälsocoach Julia Appeldahl som uppmanar företagen att rikta blicken åt rätt håll - friska medarbetare sparar både pengar och människoliv.

Hälsa | HR | ARTIKEL | APRIL 2014

Medarbetare och hälsa

Medarbetare och hälsa

Vi tar för givet att vårda våra maskiner för att de skall fungera bra och hålla under en längre tid, men än har inte alla insikt om att medarbetarna behöver vårdas för att uppnå en hög effektivitet och lång hållbarhet. För att hålla en god standard behöver maskiner oljas och genomgå en del reparationer regelbundet. För att vi människor skall hålla en hög standard i vårt arbete behöver vi samma sak. Hur kommer det sig att vi så flitigt tar hand om, och underhåller det materiella men inte de anställdas behov i lika stor utsträckning?

För att överleva på den konkurrensutsatta marknaden jagar många företag ständigt efter ökad effektivitet och gärna skall det vara till en så låg kostnad som möjligt.

Ett trögt internet, en långsam dator eller en opålitlig skrivare kan göra att vi sitter och hoppar av stress och dessa synliga tecken på ineffektivitet brukar företagsledare vara måna om att investera i. Många företag vill i första hand optimera sin vinst, och då är det lätt att hamna i fällan att till största delen titta på de konkreta kostnaderna och den mätbara nyttan av dem.

Ökad livskvalitet - ökat engagemang

Att satsa på det materiella kan vara bra men mitt bland alla mätbara värden finns mjukare värden som kan ge väl så stor effekt, även på företagets ekonomiska optimering. Jag syftar på hälsa och dess effekt på medarbetarnas livskvalitet.

En mängd studier talar exempelvis om välmående personal, god arbetsmiljö, glädje, engagemang, entusiasm, ökad effektivitet, mindre sjukskrivningar, mindre stress och mindre kostnader för både belastningsskador och rehabilitering - samtliga härleds till god hälsa.

Unknown photo imported from Drupal
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Under en åttatimmarsdag kan en dåligt tränad person endast använda cirka 20-25 procent av sin maximala kapacitet, detta kan inte tänkas vara särskilt lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv?

Kan företaget å andra sidan inspirera personen i fråga till en aktiv och sundare livsstil, kan dennes arbetskapacitet bli tre gånger så stor!

Trots att många kan uppfatta hälsosatsningar som svårberäkneliga, är det möjligt att konkretisera dem. Med hjälp av beräkningar på de förbättringar som måste verkställas för att en satsning skall vara lönsam, kan vi få ut sannolikheten för satsningens nytta.

Räkna på det...

Låt oss säga att ett företag som består av 300 personer med en genomsnittslön på 28 000 kronor investerar 500 000 i hälsofrämjande projekt. I detta fall räcker det med att till exempel bara bli av med en långtidssjukskrivning för att hela satsningen skall vara ekonomiskt säkrad.

Det kan också räcka med att alla medarbetare tar ut cirka en halv sjukdag mindre per år för att hälsosatsningen skall bli givande. Troligtvis kommer inte all personal att påverkas i samma utsträckning av hälsosatsningarna, men om vi då antar att var femte person får en lägre korttidssjukfrånvaro räcker det med att dessa personer minskar sin korttidssjukfrånvaro med endast tre dagar för att satsningen skall ge samma resultat. 

Detta visar att en ekonomisk satsning på hälsa har alla möjligheter att bli lönsam för ett företag, men det är inte bara den typen av satsningar som kan göra nytta. Det finns även utgiftsfria åtgärder som företaget kan ta till för att skapa bättre förutsättningar för en välmående personal och ökad produktivitet.

Det finns exempelvis studier som visat på att ett friskt ledarskap kan ge goda effekter på personalens sinnesstämning och hälsa. Mycket handlar om hur arbetsgivaren bemöter och motiverar människorna i organisationen. Att bli sedd och bli uppmuntrad i sitt arbete är två viktiga komponenter för en fungerande och framåtdrivande arbetsplats.

Då utvecklingen gått allt mer från ett industri- till ett tjänstesamhälle blir det än mer tydligt att medarbetarna nu i ännu större utsträckning är företagets viktigaste resurs.

För att uppnå det krav på effektivitet och hållbarhet som den konkurrensutsatta marknaden ställer på företagen, krävs det att vi slutar stirra oss blinda på materiella kostnader och istället vågar rikta blicken på mjukare värden som också kan göra skillnad - friskare personal. 

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa
  • HR

Dela:

Om skribenten

Julia Appeldahl har en kandidatexamen inom personell management (personalvetare) och är snart  färdigutbildad  hälsocoach och personlig tränare. Hon brinner för  att arbeta med hälsa och friskvård ur ett större perspektiv och vill sprida kunskap kring värdet av välmående medarbetare.

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill